പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Tuesday, 7 June 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 2016-17 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ അംഗസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഐ.ടി @ സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റിൽ Sixth Working Day 2016 ലിങ്കിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതിന് സമ്പൂർണ്ണയിൽ 2016-17 അദ്ധ്യായന വർഷത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ Sixth Working Day 2016 ലിങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.

Sunday, 6 September 2015

PRESS RELEASE
ദാമ്പത്യത്തര്‍ക്കങ്ങളുള്ളവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ടി.സി.അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ തമ്മില്‍ ദാമ്പത്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന കേസുകളില്‍ കുട്ടികളുടെ ടി.സി അനുവദിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ടി.സി. നല്‍കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കോടതി വിധികളൊന്നും നിലവിലില്ലെങ്കില്‍ ഏത് രക്ഷിതാവിന്റെ കരുതലിലും സംരക്ഷണയിലുമാണോ കുട്ടി കഴിയുന്നത് ആ രക്ഷിതാവിന്റെ അപേക്ഷയില്‍ കുട്ടിക്ക് ടി.സി. അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. മാതാവ്/പിതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ കേസുകളിലും വിവാഹ മോചനം ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളിലും കുട്ടി യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആരുടെകൂടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് ആ രക്ഷിതാവിന്റെ അപേക്ഷയില്‍ കുട്ടിക്ക് ടി.സി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. പി.എന്‍.എക്‌സ്.4312/15
Minority Pre-Matric Scholarship

Minority Pre-Matric Scholarship -The last date of Pre-Metric Scholarship on-line application is 11.09.2015 -for Class I to VII    

Tuesday, 4 August 2015

HM CONFERENCE ON 05.08.2015 AT BRC Tanur, 10.30 am


യുറീക്ക വിജ്ഞാനോൽ സവം

NOON MEAL

Inauguration ceremony of new Computer Systems and Blog

Noon Meal Program Bank Account details of Schools have to be verified by the HMs.

NOON MEAL BANK ACCOUNT DETAILS OF SCHOOLS
SL No School Code Name  STRENGTH  Bank A/c No. IFSC Code Name of Branch Sign of HM
1 19010 G. V. H. S. S. Chettiyan Kinar 162 67111849236 SBTR0000269 KOTTAKKAL
2 19024 G. H. S. S. Kattilangadi 1203 67112362402 SBTR0000211 TANUR
3 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam 759 67112098242 SBTR0000211 TANUR
4 19026 D. G. H. S. S. Tanur 2032 67112021438 SBTR0000211 TANUR
5 19029 C. P. P. H. M. H. S. Ozhur 478 67111994498 SBTR0000593 PULPARAMBU
6 19030 S. S. M. H. S. S. Theyyalingal 648 67111469639 SBTR0000211 SBT TANUR
7 19067 G. H. S. S. Cheriyamundam 357 67111991317 SBTR0000593 PULPARAMBA
8 19078 B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur 643 67111989024 SBTR0000211 TANUR
9 19079 G. H. S. S. Niramaruthur 1508 312851172219 SBIN000262 TIRUR
10 19119 G. H. S. S. Ponmundam 1038 67111994454 PULPARAMB
11 19601 A. M. L. P. S. Adrisseri 362 67110148446 SBTR0000593 PULPARAMB
12 19602 G. M. L. P. S. Cherumukku 579 67147414724 SBTR0000211 TANUR
13 19604 A. M. L. P. S. Aloor 263 67126339067 SBTR0000211 TANUR
14 19605 G. M. L. P. S. Cheruvannur 268 67126026973 SBTR0000211 TANUR
15 19606 A. M. L. P. S. Ayyaya 225 67114397874 SBTR0000211 TANUR
16 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram 301 67109622897 SBTR0000211 TANUR
17 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram 343 67109782806 SBTR0000211 TANUR
18 19609 G. M. L. P. S. Iringavoor 123 67128323827 SBTR0000632 TIRUR
19 19610 A. M. L. P. S. Cheriyamundam 74 31178894006 SBIN0008678 TIRUR
20 19611 G. L. P. S. Klari West 90 67126027456 SBTR0000211 TANUR
21 19612 A. M. L. P. S. Cheruvannur 51 67126773709 SBTR0000211 TANUR
22 19613 G. L. P. S. Kanmanam 85 67126352158 SBTR0000211 TANUR
23 19614 A. M. L. P. S. Chilavil West 288 67111991442 SBTR0000593 TANUR
24 19615 A. M. L. P. S. Chilavil 209 67109956217 SBTR0000593 PULPARAMB
25 19616 G. M. L. P. S. Korad 190 67109956104 SBTR0000593 pulparamb
26 19617 A. M. L. P. S. Chungathupalam 77 67110055822 SBTR0000211 TANUR
27 19618 A. M. L. P. S. Eranellur 124 67109584441 SBTR0000211 TANUR
28 19619 G. M. L. P. S. Manalipuzha 112 67138230599 SBTR0000211 TANUR
29 19620 A. M. L. P. S. Iringavoor North 88 67123426147 SBTR0000211 TANUR
30 19621 A. M. L. P. S. Ittilakkal 275 67110778353 SBTR0000593 PULPARAMB
31 19622 G. L. P. S. Nannambra 182 67109584509 SBTR0000211 TANUR
32 19623 A. M. L. P. S. Kaduvallur 235 67322706648 SBTR0000344 TIRURANGADI
33 19624 G. M. L. P. S. Panangattur 273 67109383867 SBTR0000211 TANUR
34 19625 A. M. L. P. S. Kallathichira 69 31156638127 SBIN0008678 TIRUR
35 19626 G. M. L. P. S. Parapputhadam 141 67129404047 SBTR0000211 TANUR
36 19627 A. M. L. P. S. Kanmanam North 71 31156627284 SBIN00008678 TIRUR
37 19628 A. M. L. P. S. Klari 188 67272786266 SBTR0001022 KOTTAKAL
38 19629 G. L. P. S. Rayirimangalam 162 67109313469 SBTR0000211 TANUR
39 19630 A. M. L. P. S. Kalri Moochikkal 96 67127893389 SBTR0000211 TANUR
40 19631 G. M. L. P. S. Ponmundam South 170 67130327113 SBTR0000593 PULPARAMB
41 19632 A. M. L. P. S. Klari Puthur 480 67253253864 SBTR0001022 KOTTAKKAAL NRI
42 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North 255 67110187939 SBTR0000211 TANUR
43 19634 A. M. L. P. S. Korangath 382 67109695196 SBTR0000211 TANUR
44 19635 G. L. P. S. Rayirimangalam East 247 67109695232 SBTR0000211 TANUR
45 19636 A. M. L. P. S. Kormanthala 197 67277547223 SBTR0000211 TANUR
46 19637 G. M. L. P. S. Rayirimangalam 87 67123407420 SBTR0000112 TANUR
47 19638 A. M. L. P. S. Kozhichena 315 67110556125 SBTR0000211 TANUR
48 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil 350 67321870213 SBTR0000344 TIRURANGADI
49 19640 G. M. L. P. S. Tanur North 273 67109381837 SBTR0000211 TANUR
50 19641 A. M. L. P. S. NettanChola 232 31157477042 SBIN0000262 TIRUR
51 19642 G. M. L. P. S. Thalakadathur 204 67126915930 SBTR0000593 PULPARAMB
52 19643 N. M. A. L. P. S. K.Puram 298 67110002336 SBTR0000211 TANUR
53 19644 G. M. L. P. S. Thiruthi 112 67110238250 SBTR0000211 TANUR
54 19645 A. M. L. P. S. Omachapuzha 251 67109887093 SBTR0000593 PULPARAMB
55 19646 G. M. L. P. S. Valavannur 79 67126166310 SBTR0000211 TANUR
56 19647 A. M. L. P. S. Pakara 333 67109305786 SBTR0000211 TANALUR
57 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam 266 67109116813 SBTR0000344 TIRURANGADI
58 19649 A. M. L. P. S. Pathampad 182 67136571406 SBTR0000211 TANUR
59 19650 A. M. L. P. S. Ponmundam North 242 67110095231 SBTR0000593 PULPARAMB
60 19651 A. L. P. S. Puthentheru 292 67109695389 SBTR0000211 TANUR
61 19652 A. L. P. S. Puthunkulangara 447 67111469662 SBTR0000211 TANUR
62 19653 A. M. L. P. S. Thalakkadathur North 227 67110571541 SBTR0000593 PULPARAMB
63 19654 A. M. L. P. S. Thalakkottur 161 67110127356 SBTR0000593 PULPARAMB
64 19655 A. M. L. P. S. Tanalur 281 67109487539 SBTR0000211 TANUR
65 19656 A. M. L. P. S. Valavannoor North 200 33837484565 SBTR000015783 KALPPAKANCHERY
66 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram 327 67109695210 SBTR0000211 TANUR
67 19658 A. M. L. P. S. Varanakkara 67 67129409227 SBTR0000632 TIRUR
68 19659 A. M. L. P. S. Velliyampuram 358 67109584644 SBTR0000211 TANUR
69 19660 G. L. P. S. K.Puram 192 67109584611 SBTR0000211 TANUR
70 19661 G. M. L. P. S. Kuttippala 395 31150544119 SBIN0000262 TIRUR
71 19662 G. L. P. S. Ozhur 251 67144201526 SBTR0000211 TANUR
72 19663 G. L. P. S. Pariyapuram 534 67109390829 SBTR0000211 TANUR
73 19664 G. L. P. S. Tanur 464 67126894555 SBTR0000211 TANUR
74 19665 A. M. L. P. S. Perumanna 741 67189947492 SBTR0000924 EDRIKKOD
75 19666 A. M. U. P. S. Areekad 969 67109691816 SBTR0000211 TANUR
76 19667 G. U. P. S. Karingappara 844 67109729171 SBTR0000593 PULPARAMB
77 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi 867 67138232621 SBTR0000211 TANUR
78 19670 S. V. A. U. P. S. Iringavur 675 31157521184 SBIN0000262 TIRUR
79 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur 1265 67111385432 SBTR0000211 TANUR
80 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad 1382 31163375021 SBIN00004364 KOTTAKKAL
81 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town 922 67112362399 SBTR0000211 TANUR
82 19674 A. M. U. P. S. Kanmanam 601 67126773798 SBTR0000211 TANUR
83 19675 A. M. U. P. S. Parakkal 684 31157538450 SBIN0000262 TIRUR
84 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central 895 67109681058 SBTR0000211 SBT TANUR
85 19677 G. A. M. U. P. S. Thevarkadappu 830 31138577323 SBIN0000262 TIRUR
86 19678 A. M. U. P. S. Vaniyannur 356 31195848388 SBIN0000262 TIRUR
87 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram 620 67109782737 SBTR0000211 TANUR
88 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya 1356 67264553515 SBTR0000593 PULPARAMB
89 19682 P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku 429 67109724978 SBTR0000344 THIRURANGADI
90 19683 C. H. M. K. M. U. P. S. Kundur 124 67146952956 SBTR0000211 TANUR
91 19684 S. N. U. P. S. Nannambra 664 67109172925 SBTR0000344 TIRURANGADI
92 19685 S. M. U. P. S. Tanur 700 31128807941 SBTR0000262 TIRUR
93 19686 K. P. N. M. U. P. S. Tanur 399 67109584554 SBTR0000211 TANUR
94 19688 MGLC Ossankadappuram 57 67111871602 SBTR0000211 TANUR
95 19689 MGLC Ottumpuram 90 67111871602 SBTR0000211 TANUR
96 19690 MGLC Kormanthala 33 67111871602 SBTR0000211 TANUR
97 19691 MGLC Kalamthiruthi 33 67111871602 SBTR0000211 TANUR


എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഓരോ ദിവസത്തെയും ഇ മെയിലുകൾക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് 

Tuesday, 26 May 2015

HAVE A HAPPY ACADEMIC YEAR

Wednesday, 27 November 2013

താനൂര്‍ സബ്‌ജില്ല കലോത്സവം 2013 അവസാന പോയിന്റ്നില

താനൂര്‍ സബ്‌ജില്ല കലോത്സവം 2013
               Kerala School Kalolsavam
            School Point ( Festival : HS General)
Sl.No.  School                                    Point
   1     19026  D. G. H. S. S. Tanur              101
   2     19030  S. S. M. H. S. S. Theyyalingal     92
   3     19029  C. P. P. H. M. H. S. Ozhur         79
   4     19024  G. H. S. S. Kattilangadi           65
   5     19078  B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur    56
 
          
School Point ( Festival : HSS General)
Sl.No. School                                     Point
   1    19026   D. G. H. S. S. Tanur               91
   2    19079   G. H. S. S. Niramaruthur           90
   3    19030   S. S. M. H. S. S. Theyyalingal     77
   4    19078   B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur    73
   5    19027   G. R. F. T. H. S. Tanur            68
           School Point ( Festival : LP General)
Sl.No. School                                    Point
   1    19660  G. L. P. S. K.Puram                23
   2    19659  A. M. L. P. S. Velliyampuram       20
   3    19665  A. M. L. P. S. Perumanna           20
   4    19606  A. M. L. P. S. Ayyaya              18
   5    19602  G. M. P. S. Cherumukku             17
            School Point ( Festival : UP General)
Sl.No.  School                                    Point
   1     19666  A. M. U. P. S. Areekad             60
   2     19026  D. G. H. S. S. Tanur               56
         19676  A. U. P. S. Pariyapuram         51
   3
       Central
   4     19667  G. U. P. S. Karingappara           45
   5     19681  A. M. U. P. S. Ayyaya              44


Friday, 15 March 2013

UID UPDATION

താനൂർ ഉപജില്ലയിലെ നിരവധി സ്കൂളുകൾ ഇനിയും UID/EID/NPR  സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെയും, FACING SHEET എൻട്രി തീർക്കാതെയും കാണപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ വിവരം പ്രധാനാധ്യപകരെ പല തവണ ഫോണിലും യോഗങ്ങളിലും അറിയിചിട്ടുല്ലതാണ് എന്നാൽ ഇനിയും കാര്യക്ഷമമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ അവസാനമായി ഒരു അവസരം കൂടി നല്കുന്നു

16.03.2013 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി 

 നിശ്ചിത സമയത്തിനകം  UID WEBSITE ൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപെട്ട്  AEO  തലത്തിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ നല്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും അറിയിക്കുന്നു.

 UID വെബ്സൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണിചിടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക

DROP OUTS 2011-12

Thursday, 7 March 2013

National Merit Scholarship

താനൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയില്‍ നിന്നും 2009-10,2010-11,2011-12 എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യു.എസ്. എസ് പരീക്ഷയില്‍ വിജയിച്ചവരും ആയതില്‍ National Merit Scholarship ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെയും ലിസ്റ്റ്കാണുനതിനായി ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിലേക്ക് പോവുക
National Merit Scholarship-List 4

യു എസ് എസ് വിജയികള്‍--താനൂര്‍

താനൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയില്‍ 2011-12,2012-13 അധ്യയന വര്‍ഷങ്ങളില്‍ USS പരീക്ഷയക്ക് യോഗ്യത നേടിയ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ കാണിച്ചിട്ടുള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്

Thursday, 14 February 2013

എല്‍.എസ് .എസ്, യു.എസ്.എസ് 2012-13

എല്‍.എസ് .എസ്,  യു.എസ്.എസ്, സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷ 2012-13 എന്നിവയുടെ വിശദമായ GUIDELINES ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയുക 

എല്‍.എസ് .എസ്,  യു.എസ്.എസ്, സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷ 2012-13
എന്നിവയുടെ ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ്‌ download ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
LSS USS Hall Ticket - Download 
If Any Queries Contact: 9495329465, 0494-2445651


LSS  പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരീക്ഷക്കിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഹാജര്‍ പട്ടിക download ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ചീഫ് സുപ്രണ്ട്മാര്‍ ഈ ലിങ്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക  
LSS Attendance Sheet-9 Exam Centres- Tanur Ednl Sub District 

USS  പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരീക്ഷക്കിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഹാജര്‍ പട്ടിക download ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ചീഫ് സുപ്രണ്ട്മാര്‍ ഈ ലിങ്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക  
USS Attendance Sheet-2 Exam Centres- Tanur Educational Sub District

STGS പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരീക്ഷക്കിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഹാജര്‍ പട്ടിക download ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ചീഫ് സുപ്രണ്ട്മാര്‍ ഈ ലിങ്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക  
STGS Attendance Sheet- Tanur Educational Sub District

Wednesday, 13 February 2013

UID For School Students- Enrolment Updation- Reg:

താനൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യപകരോട് നിരവധി തവണ UID Enrolment Status അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ ആവശ്യപെട്ടിട്ടും ഇതുവരെയും പ്രസ്തുത വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ, facing sheet  Data Entry  പൂര്‍ത്തികരികുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് coordinator അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരു അറിയിപ്പ് കാത്തുനില്‍കാതെ ദയവായി ഇന്ന് തന്നെ എന്‍ട്രി തീര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടത് ചെയ്യുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ചുവടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 

Monday, 11 February 2013

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി- അടിയന്തിര അറിയിപ്പ്

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 05.02.2013 ലെ കത്ത് പ്രകാരം 2011-12 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയില്‍ ഓരോ കണക്കു ശീര്‍ഷകത്തിലും ചെലവാകാതെ ബാക്കി വന്ന തുക താനൂര്‍ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ 16.02.2013 നകം തിരിച്ചടച്ച്‌ രസീതി കൈപറ്റേണ്ടതാണ്. ടി തുക  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ  Current Account ല്‍ നിക്ഷേപികേണ്ടാതാകയാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വീഴ്ച്ച വരുത്തരുതെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു.
ദയവായി സമയക്രമം പാലിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടി വിഷയത്തിന്‍ മേലുള്ള സംശയ നിവാരണത്തിനായി 9633525018 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക 

 പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 05.02.2013 ലെ കത്തിനായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക::         DPI's Letter  
 കോഴിമുട്ട വിതരണത്തിനായി അനുവദിച്ച തുകയില്‍31.05.2012 ലെ Unutilised Balance ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :: Unutilised Egg Balance in Schools as on 31.05.2012

Friday, 1 February 2013

ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് 
എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഇതിനോടകം തന്നെ എല്‍.എസ്.എസ്.,യു.എസ്.എസ്, സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ്‌ 2012-13 ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ്‌ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാല്‍ ഹാള്‍ ടിക്കെട്ടുകള്‍ DOWNLOAD ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്തവരും, ഹാള്‍ ടിക്കറ്റില്‍ അപാകതകള്‍ ഉള്ളവരും ഇന്ന് തന്നെ (01.02.2013) ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

01.02.2013 ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കാന്‍ നിര്‍വാഹമില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു 

UID വിശദാംശങ്ങള്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം

സ്കൂളുകളിലെ UID എന്‍റോള്‍മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സ്കൂള്‍ കോഡ് തന്നെയാണ്  യൂസര്‍നെയിമും പാസ് വേഡും. വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു വെബ്സൈറ്റിലുള്ള സര്‍ക്കുലറും, ഹെല്‍പ് ഫയല്‍ ഉം സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണ് 

ഈ അറിയിപ്പ് മുന്‍പും ബ്ലോഗില്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാല്‍ പല പ്രധാനാധ്യാപകരും വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തിട്ടില്ല.
 അടിയന്തിരമായും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ 02.02.2013, 05.00 മണിക്കകം അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുക.

Thursday, 31 January 2013

OBC PREMATRIC - REGISTRATION TIME EXTENDED

ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മറ്റും സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നുള്ള അഭ്യര്‍ത്ഥന പരിഗണിച്ച് ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ഡാറ്റ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം 31.01.2013 രാത്രി 12 മണി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം മാത്രമാണ് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. യാതൊരു കാരണവശാലും പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കുന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. 

ബാങ്ക് ഡിറ്റെയില്‍സ് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി, കണ്‍ഫേം സ്കൂള്‍ ബട്ടന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ്,ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു 

Friday, 25 January 2013

LSS $ USS INVIGILATION DUTY

അറിയിപ്പ് 
താനൂര്‍ ഉപജില്ലയില്‍ എല്‍..... ,എസ് ,എസ് പരീക്ഷക്ക് 9 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആണ് ഉള്ളത് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1,  താനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്                      :                   ജി.എല്‍.,പി താനൂര്‍
2.  താനാളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്               :                   ജി.എല്‍,പി   കെ,പുരം
3.  ഒഴുര്‍  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്                         :                  എ.എം.യു.പി. അയ്യായ്യ
4.  നന്നംബ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്                    :                  എസ്.എന്‍..,യു.പി നന്നംബ്ര
5.  നിറമരുതുര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്            :                  എ.എംഎല്‍ പി കോരങ്ങത്ത്
6.  ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്       :                   എ.എം യു പി വാണിയന്നുര്‍
7.  പൊന്മുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്            :                   ജി എച് എസ് പൊന്മുണ്ടം
8.  വളവന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്             :                   എ.എം.യു .പി കന്മനം
9.   പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് :                    ജി.എം.എല്‍ പി കുറ്റിപ്പാല

യു.എസ്.എസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ 2 ഏണ്ണം ഉണ്ട്

1.  എ.എം.യു.പി. അയ്യായ്യ
2.  ജി .എം യു പി. മീനടത്തൂര്‍

പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയൊഗിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് 28.01.2013 രാവിലെ മുതല്‍ ബ്ലോഗിലെ  what,s new പേജില്‍ നിന്നും download ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്.പ്രധാനാധ്യപകരുടെ അന്നേ ദിവസമുള്ള യോഗത്തില്‍ ആയത് കൈപറ്റുവാനും  മറ്റു അടിയന്തിര കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിലെക്കുമായി എല്ലാ HM,s ഉം യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കെണ്ടാതാനെന്നു എ.ഇ.ഒ അറിയിക്കുന്നു.

LSS :താനൂര്‍, താനാളൂര്,നന്നംബ്ര,നിറമരുതുര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പെടുന്ന പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ 29.01.2012ന് രാവിലെ 10 മണിക്കും, ഒഴുര്‍,ചെറിയമുണ്ടം, പൊന്മുണ്ടം, പെരുമണ്ണ ക്ലാരി, വളവന്നൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്കും താനൂര്‍ ബി.ആര്‍.സി യില്‍ നടക്കുന്നതാണ്.


USS: GMUP മീനടത്തൂരിലെക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ രാവിലെ 10 മണിക്കും AMUP അയ്യായ്യ ലേക്ക്  നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്കും ആണ്ബി ആര്‍ സി
യില്‍ നടക്കുക.