പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Tuesday, 4 August 2015

എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഓരോ ദിവസത്തെയും ഇ മെയിലുകൾക്ക് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് 

No comments:

Post a Comment