പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Tuesday, 4 August 2015

Noon Meal Program Bank Account details of Schools have to be verified by the HMs.

NOON MEAL BANK ACCOUNT DETAILS OF SCHOOLS
SL No School Code Name  STRENGTH  Bank A/c No. IFSC Code Name of Branch Sign of HM
1 19010 G. V. H. S. S. Chettiyan Kinar 162 67111849236 SBTR0000269 KOTTAKKAL
2 19024 G. H. S. S. Kattilangadi 1203 67112362402 SBTR0000211 TANUR
3 19025 S. M. M. H. S. Rayirimangalam 759 67112098242 SBTR0000211 TANUR
4 19026 D. G. H. S. S. Tanur 2032 67112021438 SBTR0000211 TANUR
5 19029 C. P. P. H. M. H. S. Ozhur 478 67111994498 SBTR0000593 PULPARAMBU
6 19030 S. S. M. H. S. S. Theyyalingal 648 67111469639 SBTR0000211 SBT TANUR
7 19067 G. H. S. S. Cheriyamundam 357 67111991317 SBTR0000593 PULPARAMBA
8 19078 B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur 643 67111989024 SBTR0000211 TANUR
9 19079 G. H. S. S. Niramaruthur 1508 312851172219 SBIN000262 TIRUR
10 19119 G. H. S. S. Ponmundam 1038 67111994454 PULPARAMB
11 19601 A. M. L. P. S. Adrisseri 362 67110148446 SBTR0000593 PULPARAMB
12 19602 G. M. L. P. S. Cherumukku 579 67147414724 SBTR0000211 TANUR
13 19604 A. M. L. P. S. Aloor 263 67126339067 SBTR0000211 TANUR
14 19605 G. M. L. P. S. Cheruvannur 268 67126026973 SBTR0000211 TANUR
15 19606 A. M. L. P. S. Ayyaya 225 67114397874 SBTR0000211 TANUR
16 19607 G. M. L. P. S. Edakadappuram 301 67109622897 SBTR0000211 TANUR
17 19608 A. M. L. P. S. Cheerankadappuram 343 67109782806 SBTR0000211 TANUR
18 19609 G. M. L. P. S. Iringavoor 123 67128323827 SBTR0000632 TIRUR
19 19610 A. M. L. P. S. Cheriyamundam 74 31178894006 SBIN0008678 TIRUR
20 19611 G. L. P. S. Klari West 90 67126027456 SBTR0000211 TANUR
21 19612 A. M. L. P. S. Cheruvannur 51 67126773709 SBTR0000211 TANUR
22 19613 G. L. P. S. Kanmanam 85 67126352158 SBTR0000211 TANUR
23 19614 A. M. L. P. S. Chilavil West 288 67111991442 SBTR0000593 TANUR
24 19615 A. M. L. P. S. Chilavil 209 67109956217 SBTR0000593 PULPARAMB
25 19616 G. M. L. P. S. Korad 190 67109956104 SBTR0000593 pulparamb
26 19617 A. M. L. P. S. Chungathupalam 77 67110055822 SBTR0000211 TANUR
27 19618 A. M. L. P. S. Eranellur 124 67109584441 SBTR0000211 TANUR
28 19619 G. M. L. P. S. Manalipuzha 112 67138230599 SBTR0000211 TANUR
29 19620 A. M. L. P. S. Iringavoor North 88 67123426147 SBTR0000211 TANUR
30 19621 A. M. L. P. S. Ittilakkal 275 67110778353 SBTR0000593 PULPARAMB
31 19622 G. L. P. S. Nannambra 182 67109584509 SBTR0000211 TANUR
32 19623 A. M. L. P. S. Kaduvallur 235 67322706648 SBTR0000344 TIRURANGADI
33 19624 G. M. L. P. S. Panangattur 273 67109383867 SBTR0000211 TANUR
34 19625 A. M. L. P. S. Kallathichira 69 31156638127 SBIN0008678 TIRUR
35 19626 G. M. L. P. S. Parapputhadam 141 67129404047 SBTR0000211 TANUR
36 19627 A. M. L. P. S. Kanmanam North 71 31156627284 SBIN00008678 TIRUR
37 19628 A. M. L. P. S. Klari 188 67272786266 SBTR0001022 KOTTAKAL
38 19629 G. L. P. S. Rayirimangalam 162 67109313469 SBTR0000211 TANUR
39 19630 A. M. L. P. S. Kalri Moochikkal 96 67127893389 SBTR0000211 TANUR
40 19631 G. M. L. P. S. Ponmundam South 170 67130327113 SBTR0000593 PULPARAMB
41 19632 A. M. L. P. S. Klari Puthur 480 67253253864 SBTR0001022 KOTTAKKAAL NRI
42 19633 G. M. L. P. S. Puthiyakadppuram North 255 67110187939 SBTR0000211 TANUR
43 19634 A. M. L. P. S. Korangath 382 67109695196 SBTR0000211 TANUR
44 19635 G. L. P. S. Rayirimangalam East 247 67109695232 SBTR0000211 TANUR
45 19636 A. M. L. P. S. Kormanthala 197 67277547223 SBTR0000211 TANUR
46 19637 G. M. L. P. S. Rayirimangalam 87 67123407420 SBTR0000112 TANUR
47 19638 A. M. L. P. S. Kozhichena 315 67110556125 SBTR0000211 TANUR
48 19639 A. M. L. P. S. Kundoor Naduveetil 350 67321870213 SBTR0000344 TIRURANGADI
49 19640 G. M. L. P. S. Tanur North 273 67109381837 SBTR0000211 TANUR
50 19641 A. M. L. P. S. NettanChola 232 31157477042 SBIN0000262 TIRUR
51 19642 G. M. L. P. S. Thalakadathur 204 67126915930 SBTR0000593 PULPARAMB
52 19643 N. M. A. L. P. S. K.Puram 298 67110002336 SBTR0000211 TANUR
53 19644 G. M. L. P. S. Thiruthi 112 67110238250 SBTR0000211 TANUR
54 19645 A. M. L. P. S. Omachapuzha 251 67109887093 SBTR0000593 PULPARAMB
55 19646 G. M. L. P. S. Valavannur 79 67126166310 SBTR0000211 TANUR
56 19647 A. M. L. P. S. Pakara 333 67109305786 SBTR0000211 TANALUR
57 19648 A. M. L. P. S. Panakkathayam 266 67109116813 SBTR0000344 TIRURANGADI
58 19649 A. M. L. P. S. Pathampad 182 67136571406 SBTR0000211 TANUR
59 19650 A. M. L. P. S. Ponmundam North 242 67110095231 SBTR0000593 PULPARAMB
60 19651 A. L. P. S. Puthentheru 292 67109695389 SBTR0000211 TANUR
61 19652 A. L. P. S. Puthunkulangara 447 67111469662 SBTR0000211 TANUR
62 19653 A. M. L. P. S. Thalakkadathur North 227 67110571541 SBTR0000593 PULPARAMB
63 19654 A. M. L. P. S. Thalakkottur 161 67110127356 SBTR0000593 PULPARAMB
64 19655 A. M. L. P. S. Tanalur 281 67109487539 SBTR0000211 TANUR
65 19656 A. M. L. P. S. Valavannoor North 200 33837484565 SBTR000015783 KALPPAKANCHERY
66 19657 A. M. L. P. S. Vallikanhiram 327 67109695210 SBTR0000211 TANUR
67 19658 A. M. L. P. S. Varanakkara 67 67129409227 SBTR0000632 TIRUR
68 19659 A. M. L. P. S. Velliyampuram 358 67109584644 SBTR0000211 TANUR
69 19660 G. L. P. S. K.Puram 192 67109584611 SBTR0000211 TANUR
70 19661 G. M. L. P. S. Kuttippala 395 31150544119 SBIN0000262 TIRUR
71 19662 G. L. P. S. Ozhur 251 67144201526 SBTR0000211 TANUR
72 19663 G. L. P. S. Pariyapuram 534 67109390829 SBTR0000211 TANUR
73 19664 G. L. P. S. Tanur 464 67126894555 SBTR0000211 TANUR
74 19665 A. M. L. P. S. Perumanna 741 67189947492 SBTR0000924 EDRIKKOD
75 19666 A. M. U. P. S. Areekad 969 67109691816 SBTR0000211 TANUR
76 19667 G. U. P. S. Karingappara 844 67109729171 SBTR0000593 PULPARAMB
77 19669 G. M. U. P. S. Kodinhi 867 67138232621 SBTR0000211 TANUR
78 19670 S. V. A. U. P. S. Iringavur 675 31157521184 SBIN0000262 TIRUR
79 19671 G. M. U. P. S. Meenadathur 1265 67111385432 SBTR0000211 TANUR
80 19672 A. M. U. P. S. Klari North Palachiramad 1382 31163375021 SBIN00004364 KOTTAKKAL
81 19673 G. M. U. P. S. Tanur Town 922 67112362399 SBTR0000211 TANUR
82 19674 A. M. U. P. S. Kanmanam 601 67126773798 SBTR0000211 TANUR
83 19675 A. M. U. P. S. Parakkal 684 31157538450 SBIN0000262 TIRUR
84 19676 A. U. P. S. Pariyapuram Central 895 67109681058 SBTR0000211 SBT TANUR
85 19677 G. A. M. U. P. S. Thevarkadappu 830 31138577323 SBIN0000262 TIRUR
86 19678 A. M. U. P. S. Vaniyannur 356 31195848388 SBIN0000262 TIRUR
87 19679 G. M. U. P. S. Cheerankadappuram 620 67109782737 SBTR0000211 TANUR
88 19681 A. M. U. P. S. Ayyaya 1356 67264553515 SBTR0000593 PULPARAMB
89 19682 P. M. S. A. M. U. P. S. Cherumukku 429 67109724978 SBTR0000344 THIRURANGADI
90 19683 C. H. M. K. M. U. P. S. Kundur 124 67146952956 SBTR0000211 TANUR
91 19684 S. N. U. P. S. Nannambra 664 67109172925 SBTR0000344 TIRURANGADI
92 19685 S. M. U. P. S. Tanur 700 31128807941 SBTR0000262 TIRUR
93 19686 K. P. N. M. U. P. S. Tanur 399 67109584554 SBTR0000211 TANUR
94 19688 MGLC Ossankadappuram 57 67111871602 SBTR0000211 TANUR
95 19689 MGLC Ottumpuram 90 67111871602 SBTR0000211 TANUR
96 19690 MGLC Kormanthala 33 67111871602 SBTR0000211 TANUR
97 19691 MGLC Kalamthiruthi 33 67111871602 SBTR0000211 TANUR

No comments:

Post a Comment