പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Tuesday, 7 June 2016

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 2016-17 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ അംഗസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഐ.ടി @ സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റിൽ Sixth Working Day 2016 ലിങ്കിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതിന് സമ്പൂർണ്ണയിൽ 2016-17 അദ്ധ്യായന വർഷത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ Sixth Working Day 2016 ലിങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.

No comments:

Post a Comment