പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Wednesday, 13 February 2013

UID For School Students- Enrolment Updation- Reg:

താനൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യപകരോട് നിരവധി തവണ UID Enrolment Status അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ ആവശ്യപെട്ടിട്ടും ഇതുവരെയും പ്രസ്തുത വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ, facing sheet  Data Entry  പൂര്‍ത്തികരികുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് coordinator അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരു അറിയിപ്പ് കാത്തുനില്‍കാതെ ദയവായി ഇന്ന് തന്നെ എന്‍ട്രി തീര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടത് ചെയ്യുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ചുവടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 

No comments:

Post a Comment