പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Monday, 11 February 2013

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി- അടിയന്തിര അറിയിപ്പ്

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 05.02.2013 ലെ കത്ത് പ്രകാരം 2011-12 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയില്‍ ഓരോ കണക്കു ശീര്‍ഷകത്തിലും ചെലവാകാതെ ബാക്കി വന്ന തുക താനൂര്‍ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ 16.02.2013 നകം തിരിച്ചടച്ച്‌ രസീതി കൈപറ്റേണ്ടതാണ്. ടി തുക  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ  Current Account ല്‍ നിക്ഷേപികേണ്ടാതാകയാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വീഴ്ച്ച വരുത്തരുതെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു.
ദയവായി സമയക്രമം പാലിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടി വിഷയത്തിന്‍ മേലുള്ള സംശയ നിവാരണത്തിനായി 9633525018 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക 

 പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 05.02.2013 ലെ കത്തിനായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക::         DPI's Letter  
 കോഴിമുട്ട വിതരണത്തിനായി അനുവദിച്ച തുകയില്‍31.05.2012 ലെ Unutilised Balance ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :: Unutilised Egg Balance in Schools as on 31.05.2012

No comments:

Post a Comment