പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Thursday, 7 March 2013

National Merit Scholarship

താനൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയില്‍ നിന്നും 2009-10,2010-11,2011-12 എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യു.എസ്. എസ് പരീക്ഷയില്‍ വിജയിച്ചവരും ആയതില്‍ National Merit Scholarship ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടവരുടെയും ലിസ്റ്റ്കാണുനതിനായി ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിലേക്ക് പോവുക
National Merit Scholarship-List 4

No comments:

Post a Comment