പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Wednesday, 23 January 2013

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 28/01/2013 ന്‌ 10.30 ന്‌  താനൂര്‍ ബി .ആര്‍ .സി . യില്‍ ചേരുന്നു . എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് . പ്രധാനാധ്യപകര്‍  ക്ലാസ്സ്തല മോണിറ്ററിംഗ്  റിപ്പോര്‍ട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് .

No comments:

Post a Comment