പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Thursday, 31 January 2013

OBC PREMATRIC - REGISTRATION TIME EXTENDED

ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മറ്റും സ്കൂളുകളില്‍ നിന്നുള്ള അഭ്യര്‍ത്ഥന പരിഗണിച്ച് ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ഡാറ്റ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം 31.01.2013 രാത്രി 12 മണി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ലഭിച്ച അപേക്ഷകള്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം മാത്രമാണ് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. യാതൊരു കാരണവശാലും പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കുന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. 

ബാങ്ക് ഡിറ്റെയില്‍സ് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി, കണ്‍ഫേം സ്കൂള്‍ ബട്ടന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ്,ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു 

No comments:

Post a Comment